Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Tvrdošín

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
12 221 330 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
5 279 990 €
43 %
47 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
4 757 549 €
90 %
75 %
Dane z majetku
284 959 €
5 %
16 %
Dane za tovary a služby
237 472 €
4 %
9 %
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
10 €
0 %
0 %
Granty a transfery
3 877 285 €
32 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
3 844 206 €
99 %
99 %
Zahraničné granty
33 079 €
1 %
1 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1 544 315 €
13 %
9 %
Z ostatných finančných operácií
1 514 315 €
98 %
100 %
Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)
30 000 €
2 %
0 %
Nedaňové príjmy
1 519 740 €
12 %
11 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
1 043 008 €
69 %
55 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
391 307 €
26 %
26 %
Kapitálové príjmy
47 090 €
3 %
11 %
Iné nedaňové príjmy
38 310 €
3 %
8 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
24 €
0 %
0 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby