Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základné informácie

Ciele

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť tlak na zlepšovanie finančného zdravia miest, obcí, VÚC a ich organizácií. Plánujeme ho dosiahnuť prostredníctvom nasledujúcich čiastkových cieľov:

 • Zber a zverejnenie údajov o finančnom zdraví všetkých 2928 obcí a 8 vyšších územných celkov (VÚC) za roky 2006 - 2022. Zverejníme údaje, ktoré zbiera (ale nezverejňuje) Ministerstvo financií SR (Datacentrum), ale aj ďalšie údaje nevyhnutné pre hodnotenie finančnej stability.
 • Vytvorenie trvalej platformy pre zverejnenie týchto údajov v používateľsky prívetivej podobe (vrátane rebríčkov a filtrov) na vlastnej webovej stránke
 • Analýza finančnej stability 50 najväčších slovenských miest a 8 VÚC.
 • Odporúčania na zmenu zákonných kritérií a zavedenie sankcií pre ich lepšie dodržiavanie.
 • Predstavenie výsledkov projektu širokej verejnosti a verejným činiteľom. Výstupy budú cieľované najmä pre:
  • Širokú verejnosť - vďaka tomu, že občania a média získajú viac informácií o hospodárení ich obce v porovnaní s inými obcami, budú môcť efektívnejšie vyžadovať zodpovedné správanie ich starostu, primátora alebo župana.
  • Obce, mestá a VÚC - starostovia, primátori a župani získajú spätnú väzbu na ich riadenie.
  • Ministerstvo financií - politici budú môcť kvalifikovanejšie rozhodnúť, aké údaje o obciach zbierať, ako predefinovať zákonné kritéria pre finančnú stabilitu a aké prípadné sankcie zaviesť.

Aktivity

 • Definovanie ukazovateľov finančnej stability, vrátane ich konzultovania s bankovými analytikmi a odborníkmi z ratingových agentúr.
 • Návrh webovej stránky, ktorá umožní ohodnotiť finančné zdravie miest, obcí a VÚC, zoradiť ich a filtrovať podľa vlastných kritérií.
 • Zber údajov - na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám získame prístup k údajom Ministerstva financií SR (Datacentra) a pomocou prieskumu medzi zástupcami jednotlivých miest, obcí a VÚC získame dodatočné údaje.
 • Vizualizácia získaných údajov na webovej stránke projektu.
 • Výpočet finančných ukazovateľov a ich prezentácia na webovej stránke projektu.
 • Formulácia odporúčaní pre predefinovanie zákonných kritérií a zavedenie sankcií - zmeny a návrhy budeme konzultovať s externými odborníkmi a v prípade potreby zorganizujeme seminár so zodpovednými ľuďmi z ministerstva financií.
 • Dohoda o pravidelnej aktualizácii databázy - pokúsime sa s ministerstvom dohodnúť na každoročnom poskytnutí definovaných údajov a ich následnom zverejnení, čo by malo zabezpečiť udržateľnosť prínosu projektu.

Nástroje

Z dôvodu veľkého rozsahu získaných údajov plánujeme nástroje, pomocou ktorých sa s údajmi dá pracovať, zverejňovať postupne. Nástroje sa dajú rozdeliť do dvoch skupín:

 • profily: zobrazenie všetkých dostupných údajov za jednú entitu (samosprávu alebo organizáciu),
 • prehľady: zobrazenie pár údajov (stĺpcov) za všetky entity vyhovujúce zadaným kritériám (samosprávy alebo organizácie).

Nižšie si môžete pozrieť ich dostupnosť k 20.12.2023

NástrojDostupnosť
ProfilySamosprávyFinančné zdravie
Zoznam zriadených organizácií
Štruktúra príjmov a výdavkov
Hodnotenie a komentovanie používateľmi
OrganizácieÚčtovná závierka
Štruktúra príjmov a výdavkov
PrehľadySamosprávyFinančné zdravie
Príjmy a výdavky
Vlastné ukazovatele na základe príjmov a výdavkov
OrganizácieÚčtovná závierka
Vlastné ukazovatele na základe účtovnej závierky
Príjmy a výdavky
Vlastné ukazovatele na základe príjmov a výdavkov

Kontakt

INEKO

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy
Bajkalská 25
827 18 Bratislava 212
mail: obce@ineko.sk (na tejto adrese privítame aj vaše postrehy a pripomienky)
tel.: 02 / 5341 1020
fax: 02 / 5823 3487
www.ineko.sk

Autori

Peter Goliaš
Peter Klátik
Matej Tunega

Metodika

Metodika hodnotenia finančného zdravia a jeho zložiek je dostupná v sekcii Metodika.

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby