Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Navigácia

Všeobecne o údajoch

Údaje na stiahnutie

Hodnotenie finančného zdravia

Finančné indikátory

Vstupné údaje

Všeobecne o údajoch

Čo prezentujeme

Na tomto portáli prezentujeme údaje o všetkých 2930 slovenských obciach (vrátane miest a mestských častí) a o 8 vyšších územných celkoch (VÚC) za roky 2006 - 2022. Ide o štyri druhy údajov: administratívno - geografické údaje, vstupné finančné ukazovatele, indikátory finančnej stability a finančné zdravie. Kým posledné tri typy údajov hovoria o hospodárení, prvé slúžia najmä na presnejšiu identifikáciu obce alebo VÚC - počet obyvateľov, štatút, okres, kraj a e-mail na kontaktnú osobu na miestnom úrade, mestskom úrade či magistráte.

Vstupné finančné ukazovatele obsahujú 17 údajov o každej obci a VÚC, ako napríklad krátkodobé záväzky alebo výdavky kapitálového účtu. Týchto 17 údajov (a aj ďalšie iné) zbiera Ministerstvo financií SR a uskladňuje ich v Datacentre. Zoznam a opis ukazovateľov možno nájsť v sekcii Vstupné finančné ukazovatele. Všetky údaje uvádzame v bežných cenách a sumy z roku 2008 a starších boli na eurá prepočítané konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK. Na portáli nezobrazujeme tie údaje z Datacentra, ktoré boli z povahy indikátora nesprávne vložené do systému - napríklad záporné bežné príjmy.

Skupina indikátorov finančnej stability je 15 pomerových ukazovateľov, ktoré vznikli pomocou sedemnástich vstupných finančných ukazovateľov. Keďže vždy ide o pomer (napr. "dlh na obyvateľa", alebo "záväzky aspoň 60 dní po splatnosti oproti bežným príjmom"), sú medzi obcami a VÚC navzájom porovnateľné a možno pomocou nich hodnotiť finančnú stabilitu. Zoznam a opis všetkých indikátorov možno nájsť v sekcii Indikátory finančnej stability.

Finančné zdravie nahrádza pätnásť indikátorov finančnej stability jedným číslom a je postavené na piatich z týchto indikátorov - celkový dlh, dlhová služba, bilancia bežného účtu, záväzky po lehote splatnosti a záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Bližšie informácie možno nájsť v sekcii Čo je finančné zdravie.

Zdroje údajov

Ako zdroj pre všetkých 17 vstupných finančných ukazovateľov slúžilo Datacentrum, ktoré je v priamej riadiacej pôsobnosti Ministerstva financií SR. Informácie sme žiadali od Ministerstva financií SR na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Údaje do Datacentra každoročne vkladajú obce prostredníctvom štatistických výkazov. Údaje evidované v Datacentre sa nemusia zhodovať so skutočnými údajmi v účtovníctve obcí alebo VÚC, INEKO preto negarantuje správnosť prezentovaných údajov.

Indikátory finančnej stability

 • Celkový dlh
 • Dlhová služba
 • Bilancia bežného účtu
 • Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom
 • Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom
 • Základná bilancia na obyvateľa
 • Celkový dlh na obyvateľa
 • Čistý majetok na obyvateľa
 • Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa
 • Základná bilancia
 • Intenzita investovania
 • Čistý majetok
 • Okamžitá likvidita
 • Pohotová likvidita
 • Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom

Vstupné finančné ukazovatele

 • Príjmy bežného rozpočtu
 • Príjmy kapitálového rozpočtu
 • Výdavky bežného rozpočtu
 • Výdavky kapitálového rozpočtu
 • Záväzky po lehote splatnosti
 • Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti
 • Krátkodobé pohľadávky
 • Dlhodobé záväzky
 • Krátkodobé záväzky
 • Celkový dlh podľa definície v zákone
 • Bankové úvery a výpomoci
 • Úvery od ŠFRB
 • Výdavky na splácanie istiny
 • Úrokové splátky
 • Finančné účty
 • Neobežný majetok
 • Počet obyvateľov k začiatku roka
 • Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie

Údaje na stiahnutie

Finančné zdravie, finančné ukazovatele a vstupné údaje

Nižšie si môžete stiahnuť všetky údaje o finančnom zdraví (vstupné finančné údaje, finančné ukazovatele z nich vypočítané, zložky celkového finančného zdravia, ako aj celkové finančné zdravie) za všetky dostupné roky spolu.

Údaje (formát .zip, 14 227 kB)
Číselník samospráv (formát .csv, 161 kB)
Číselník ukazovateľov (formát .csv, 22 kB)

Hodnotenie finančného zdravia

Čo je finančné zdravie

Finančné zdravie mesta, obce alebo VÚC vypovedá o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné a či príslušnému mestu, obci alebo VÚC hospodárenie spôsobuje, alebo nespôsobuje problémy. Finančné zdravie je jedno číslo v intervale 0 (najhoršie) až 6 (najlepšie), počítané na základe údajov za 4 po sebe idúce roky ako kombinácia (funkcia) piatich vybraných indikátorov finančnej stability: Celkového dlhu, Dlhovej služby, Bilancie bežného účtu, Záväzkov po lehote splatnosti a Záväzkov aspoň 60 dní po splatnosti.

Celkové skóre finančného zdravia

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Dňa 6.10.2017, keď boli na portál doplnené údaje za rok 2016, došlo aj k zmene metodiky hodnotenia finančného zdravia. Zmena metodiky spočíva v tom, že kým pred 6.10.2017 do výpočtu finančného zdravia vstupovali ukazovatele celkový dlh, dlhová služba, záväzky viac ako 60 dní po lehote splatnosti, základná bilancia a okamžitá likvidita, tak od 6.10.2017 boli posledné dva menované ukazovatele nahradené inými.

Základnú bilanciu sme vymenili za bilanciu bežného účtu a okamžitú likviditu nahradili záväzky po lehote splatnosti, ktoré sú podľa zákona jedným zo sledovaných kritérií hospodárenia samospráv. K tejto zmene sme pristúpili na základe viacročných skúseností s hodnotením finančného zdravia samospráv, pričom vďaka novej metodike dokážeme ešte presnejšie zhodnotiť aktuálny stav jednotlivých samospráv, pokiaľ ide o ich finančné zdravie.

Okrem toho, že sme 6.10.2017 zverejnili dáta spolu s hodnotením za rok 2016 už v novej metodike, zároveň sme aj pristúpili k spätnému prerátaniu všetkých starších hodnotení uvádzaných na portáli podľa novej metodiky. Dôvodom je nielen to, že sme chceli spresniť hodnotenie aj za staršie roky. Bolo to užitočné najmä preto, aby bolo možné korektne sledovať vývoj finančného zdravia samospráv v čase. Z tohto dôvodu sme považovali za potrebné, aby bolo hodnotenie na celom časovom horizonte metodicky konzistentné.

Celkový dlh

Skóre za "celkový dlh" v rámci finančného zdravia je rovné skóre indikátoru finančnej stability Celkový dlh za najnovší dostupný rok.

Dlhová služba

Skóre za "dlhovú službu" v rámci finančného zdravia sa počíta v dvoch krokoch. V prvom kroku sa vypočíta vážený priemer hodnôt dlhovej služby za najnovší dostupný rok a tri roky, ktoré mu predchádzali, s váhami postupne 4, 3, 2 a 1. Ak nie je skóre za niektoré z týchto rokov dostupné, príslušný rok sa neberie do úvahy. V druhom kroku sa pre túto priemernú hodnotu dlhovej služby vypočíta jej skóre v intervale 0 až 6, presne podľa metodiky pre výpočet skóre indikátora finančnej stability Dlhová služba.

Bilancia bežného účtu

Skóre za "bilanciu bežného účtu" v rámci finančného zdravia sa počíta v dvoch krokoch. V prvom kroku sa vypočíta vážený priemer hodnôt bilancie bežného účtu za najnovší dostupný rok a tri roky, ktoré mu predchádzali, s váhami postupne 4, 3, 2 a 1. Ak nie je skóre za niektoré z týchto rokov dostupné, príslušný rok sa neberie do úvahy. V druhom kroku sa pre túto priemernú hodnotu bilancie bežného účtu vypočíta jej skóre v intervale 0 až 6, presne podľa metodiky pre výpočet skóre indikátora finančnej stability Bilancia bežného účtu.

Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom

Skóre za "záväzky po splatnosti k príjmom" v rámci finančného zdravia sa počíta ako vážený priemer skóre indikátora finančnej stability Záväzky po splatnosti k príjmom za najnovší dostupný rok a tri roky, ktoré mu predchádzali, s váhami postupne 4, 3, 2 a 1. Ak nie je skóre za niektoré z týchto rokov dostupné, príslušný rok sa neberie do úvahy.

Záväzky neuhradené aspoň 60 dní po lehote splatnosti

Skóre za "záväzky aspoň 60 dní po splatnosti" v rámci finančného zdravia sa počíta ako vážený priemer skóre indikátora finančnej stability Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti za najnovší dostupný rok a tri roky, ktoré mu predchádzali, s váhami postupne 4, 3, 2 a 1. Ak nie je skóre za niektoré z týchto rokov dostupné, príslušný rok sa neberie do úvahy.

Finančné indikátory

Celkový dlh

Údaje o celkovom dlhu obcí (VÚC) sú počnúc rokom 2012 preberané od MF SR, pričom sa jedná o tzv. "zákonné kritérium", teda dlh podľa § 17 ods. 8) Zákona 583/2004 Z.z. (nezapočítavajú sa záväzky z úverov poskytnutých z bývalých štátnych fondov a Štátneho fondu rozvoja bývania, a tiež záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania eurofondov). Upozorňujeme, že po roku 2014 sa podľa zákona začali do dlhu započítavať aj investičné dodávateľské úvery. Dlh je uvádzaný v pomere k bežným príjmom za predchádzajúci rok a podľa zákona by nemal presiahnuť úroveň 60 %. Údaje o plnení zákonného dlhového kritéria nie sú pre obce a VÚC za roky 2006 až 2011 dostupné (MF SR nemá za dané obdobie k dispozícii údaje o návratných zdrojoch financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania eurofondov). Celkový dlh obcí (VÚC) sme teda do roku 2011 aproximovali na základe dostupných údajov ako (bankové úvery a výpomoci + dlhodobé záväzky - úvery od ŠFRB) / (bežné príjmy za predchádzajúci rok). Keďže sa nám takto počítaný dlh nepodarilo očistiť aj o záväzky prijaté na zabezpečenie predfinancovania eurofondov, nemožno robiť závery na základe jeho porovnania so zákonným limitom na úrovni 60 %. Dlh, ktorý sme v období rokov 2006 až 2011 sledovali, teda vypovedá iba o tom, aké veľké záväzky obce (VÚC) mali, a to s jediným záverom – čím väčšie sú, tým väčšie potenciálne riziko z tohto zadlženia pre obec (VÚC) vyplýva. Upozornenie: V uvádzanom dlhu nemusia byť zachytené celé zadlženie obcí (VÚC), a to v prípade, ak dlh "skrývajú" napr. prostredníctvom dcérskych firiem či PPP projektov. Ak je celkový dlh obce (VÚC) na úrovni 0 %, je jej pridelené skóre 6. S rastúcim dlhom pridelené skóre, vzhľadom na rastúce riziko pre obec (VÚC), lineárne klesá. Pri dlhu na úrovni 60 % je skóre rovné 3 (stred škály) a pri hodnote rovnej alebo vyššej ako 120 % je pridelené skóre 0.

Dlhová služba

Dlhová služba obce (VÚC) je počítaná ako (výdavky na splácanie istiny + úrokové splátky) / (bežné príjmy za predchádzajúci rok). Ukazovateľ informuje o tom, aké vysoké výdavky má samospráva v súvislosti s obsluhou dlhu. Podľa zákona sa do výdavkov na splácanie istiny a úrokových splátok nemá započítavať ich jednorazové predčasné splatenie. Je však možné, že niektoré obce vykazujú aj predčasné jednorazové splatenia dlhov, a tak môže dôjsť k ich premietnutiu do výdavkov na splácanie istiny a následne aj do dlhovej služby. Nami vypočítanú dlhovú službu preto nie je možné úplne stotožniť so zákonnou definíciou a je potrebné ju brať len ako aproximáciu zákonného kritéria. Poznámka: Zákonný limit je 25 %; ak obec prekročí túto hranicu, nemôže podľa zákona prijať ďalšie návratné zdroje financovania. Ak je dlhová služba obce (VÚC) na úrovni 0 %, je jej pridelené skóre 6. S rastúcou dlhovou službou pridelené skóre, vzhľadom na rastúce riziko pre obec (VÚC), lineárne klesá. Pri dlhovej službe na úrovni 25 % je skóre rovné 3 (stred škály) a pri hodnote rovnej alebo vyššej ako 50 % je pridelené skóre 0.

Bilancia bežného účtu

Bilancia bežného účtu obce (VÚC) je počítaná ako (bežné príjmy - bežné výdavky) / (bežné príjmy). Ukazovateľ informuje, či samospráva hospodárila prebytkovo alebo deficitne z pohľadu bežného účtu. Vypovedá teda o tom, ako dokáže samospráva pokrývať svoje bežné výdavky (chod samosprávy) zo svojich bežných príjmov (napr. daňové príjmy). Ak samospráva vytvorí na svojom bežnom účte prebytok, môže ho následne využiť na investovanie (obnova či zveľaďovanie majetku), na zníženie dlhu, prípadne na tvorbu rezerv. Ak je bilancia bežného účtu obce (VÚC) na úrovni nižšej alebo rovnej ako -10 %, je jej pridelené skóre 0. So zlepšujúcou sa bilanciou bežného účtu pridelené skóre, vzhľadom na klesajúce riziko pre obec (VÚC), lineárne rastie. Pri bilancii bežného účtu na úrovni +5 % je skóre rovné 3 (stred škály) a pri hodnote rovnej alebo vyššej ako +20 % je pridelené skóre 6.

Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom

Výška záväzkov obce (VÚC) po splatnosti k príjmom je počítaná ako (záväzky po lehote splatnosti) / (bežné príjmy za predchádzajúci rok). Ak celková výška záväzkov obce (VÚC) po lehote splatnosti presiahne 15 % skutočných bežných príjmov obce predchádzajúceho rozpočtového roka, napĺňa jednu z dvoch podmienok povinnosti vypracovania návrhu na zavedenie ozdravného režimu. INEKO nemôže garantovať, že údaje, ktoré obce (VÚC) vykazujú, sa zhodujú so zákonnou definíciou kritéria, a teda tento indikátor je potrebné brať nanajvýš ako aproximáciu zákonného kritéria.

Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom

Výška záväzkov obce (VÚC) aspoň 60 dní po splatnosti je počítaná ako (záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti) / (bežné príjmy za predchádzajúci rok). Ak obec (VÚC) neuhradila nejaký uznaný záväzok do 60 dní odo dňa jeho splatnosti, napĺňa jednu z dvoch podmienok povinnosti vypracovania návrhu na zavedenie ozdravného režimu. INEKO nemôže garantovať, že údaje, ktoré obce (VÚC) vykazujú, sa zhodujú so zákonnou definíciou kritéria, a teda tento indikátor je potrebné brať nanajvýš ako aproximáciu zákonného kritéria. Ak je výška záväzkov obce (VÚC) aspoň 60 dní po splatnosti presne na úrovni 0 eur resp. 0 %, je jej pridelené skóre 6. Ak výška týchto záväzkov v pomere k príjmom predstavuje hodnotu medzi 0 % a 3 %, pridelené je skóre medzi 3 a 0 (lineárne) a ak je hodnota na úrovni rovnej alebo vyššej ako 3 %, skóre je 0.

Základná bilancia na obyvateľa

Základná bilancia obce (VÚC) v prepočte na 1 obyvateľa je počítaná ako (bežné príjmy + kapitálové prímy - bežné výdavky - kapitálové výdavky) / (počet obyvateľov k začiatku roka). Základná bilancia informuje, či samospráva hospodárila prebytkovo alebo deficitne z pohľadu bežného a kapitálového účtu ako celku. Vypovedá teda o tom, ako dokáže samospráva pokrývať svoje bežné výdavky (chod samosprávy) a kapitálové výdavky (zveľaďovanie majetku) zo svojich bežných príjmov (napr. daňové príjmy) a kapitálových príjmov (napr. predaj majetku).

Celkový dlh na obyvateľa

Dlh obce (VÚC) v prepočte na 1 obyvateľa je za roky 2006 až 2011 počítaný ako (bankové úvery a výpomoci + dlhodobé záväzky - úvery od ŠFRB) / (počet obyvateľov k začiatku roka). Počnúc rokom 2012 je počítaný na základe údajov od MF SR o celkovom dlhu obcí (VÚC) v pomere k bežným príjmom za predchádzajúci rok (údaje sú následne prepočítané na 1 obyvateľa).

Čistý majetok na obyvateľa

Čistý majetok obce (VÚC) v prepočte na 1 obyvateľa je za roky 2006 až 2011 počítaný ako (neobežný majetok + finančné účty - (bankové úvery a výpomoci + dlhodobé záväzky - úvery od ŠFRB)) / (počet obyvateľov k začiatku roka). Od roku 2012 sú k dispozícii aj údaje o výške záväzkov z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania eurofondov, ktoré sa nemajú podľa zákona rátať do celkového dlhu obcí (VÚC). Preto od roku 2012 čistý majetok obce (VÚC) v prepočte na 1 obyvateľa počítame ako (neobežný majetok + finančné účty - (bankové úvery a výpomoci + dlhodobé záväzky - úvery od ŠFRB - záväzky z predfinancovania eurofondov)) / (počet obyvateľov k začiatku roka). Ukazovateľ informuje o výške majetku samosprávy (po očistení o jej zadlženie) v prepočte na 1 obyvateľa.

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa

Výsledok hospodárenia obce (VÚC) v prepočte na 1 obyvateľa je počítaný ako (výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie po zdanení) / (počet obyvateľov k začiatku roka).

Základná bilancia

Základná bilancia obce (VÚC) je počítaná ako (bežné príjmy + kapitálové prímy - bežné výdavky - kapitálové výdavky) / (bežné príjmy + kapitálové prímy). Ukazovateľ informuje, či samospráva hospodárila prebytkovo alebo deficitne z pohľadu bežného a kapitálového účtu ako celku. Vypovedá teda o tom, ako dokáže samospráva pokrývať svoje bežné výdavky (chod samosprávy) a kapitálové výdavky (zveľaďovanie majetku) zo svojich bežných príjmov (napr. daňové príjmy) a kapitálových príjmov (napr. predaj majetku). Ak je základná bilancia obce (VÚC) na úrovni nižšej alebo rovnej ako -15 %, je jej pridelené skóre 0. So zlepšujúcou sa základnou bilanciou pridelené skóre, vzhľadom na klesajúce riziko pre obec (VÚC), lineárne rastie. Pri základnej bilancii na úrovni 0 % je skóre rovné 3 (stred škály) a pri hodnote rovnej alebo vyššej ako +15 % je pridelené skóre 6. Inak povedané, ak je základná bilancia kladná, obec (VÚC) získava skóre väčšie ako 3 (podľa dosiahnutého výsledku). V opačnom prípade je pridelené skóre v spodnej polovici škály.

Intenzita investovania

Intenzita investovania obce (VÚC) je počítaná ako (kapitálové výdavky - kapitálové príjmy) / (bežné príjmy). Ukazovateľ informuje, akú časť bežných príjmov samospráva v danom roku preinvestovala. Vypovedá teda o tom, ako dokáže samospráva hospodáriť (koľko zo svojich bežných príjmov si dokáže odložiť) a následne tieto prostriedky využiť na zveľaďovanie majetku. Poznámka: Ak je hodnota ukazovateľa záporná, znamená to, že kapitálové príjmy boli vyššie ako kapitálové výdavky. Inak povedané, samospráva za daný rok predala viac majetku ako obstarala.

Čistý majetok

Čistý majetok obce (VÚC) je za roky 2006 až 2011 počítaný ako (neobežný majetok + finančné účty - (bankové úvery a výpomoci + dlhodobé záväzky - úvery od ŠFRB)) / (bežné príjmy za predchádzajúci rok). Od roku 2012 sú k dispozícii aj údaje o výške záväzkov z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania eurofondov, ktoré sa nemajú podľa zákona rátať do celkového dlhu obcí (VÚC). Preto od roku 2012 čistý majetok obce (VÚC) počítame ako (neobežný majetok + finančné účty - (bankové úvery a výpomoci + dlhodobé záväzky - úvery od ŠFRB - záväzky z predfinancovania eurofondov)) / (bežné príjmy za predchádzajúci rok). Ukazovateľ informuje o výške majetku samosprávy (po očistení o jej zadlženie) v pomere k jej bežným príjmom za rok.

Okamžitá likvidita

Okamžitá likvidita obce (VÚC) je počítaná ako (finančné účty) / (krátkodobé záväzky). Ukazovateľ vypovedá o tom, do akej miery dostupné prostriedky na finančných účtoch samospráv postačujú na splatenie krátkodobých záväzkov. Ak je okamžitá likvidita obce (VÚC) na úrovni 0 %, je jej pridelené skóre 0. S rastúcou okamžitou likviditou pridelené skóre, vzhľadom na klesajúce riziko pre obec (VÚC), lineárne rastie. Pri okamžitej likvidite na úrovni 100 % je skóre rovné 3 (stred škály) a pri hodnote rovnej alebo vyššej ako 200 % je pridelené skóre 6. Inak povedané, ak je objem prostriedkov na finančných účtoch obce (VÚC) vyšší ako výška jej krátkodobých záväzkov, získava skóre vyššie ako 3 (podľa veľkosti tohto pomeru). V opačnom prípade je pridelené skóre zo spodnej polovice škály.

Pohotová likvidita

Pohotová likvidita obce (VÚC) je počítaná ako (finančné účty + krátkodobé pohľadávky) / (krátkodobé záväzky). Ukazovateľ vypovedá o tom, do akej miery dostupné likvidné prostriedky samospráv postačujú na splatenie krátkodobých záväzkov. Za likvidné prostriedky možno považovať okrem prostriedkov na finančných účtoch aj celkovú sumu krátkodobých pohľadávok samosprávy.

Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom

Objem úverov obce (VÚC) od Štátneho fondu rozvoja bývania v pomere k príjmom je počítaný ako (úvery od ŠFRB) / (bežné príjmy za predchádzajúci rok), pričom úvery od ŠFRB zahŕňajú aj záväzky vyplývajúce z úrokov.

Vstupné údaje

Príjmy bežného rozpočtu

Príjmy bežného rozpočtu obce (VÚC) za kalendárny rok. Jedná sa o skutočne dosiahnuté (nie rozpočtované) príjmy a údaje zahŕňajú aj rozpočtové organizácie v pôsobnosti danej obce (VÚC). Sumy sú uvádzané v eurách, údaje pred rokom 2009 boli prepočítané konverzným kurzom 1 eur = 30,126 Sk.

Príjmy kapitálového rozpočtu

Príjmy kapitálového rozpočtu obce (VÚC) za kalendárny rok. Jedná sa o skutočne dosiahnuté (nie rozpočtované) príjmy a údaje zahŕňajú aj rozpočtové organizácie v pôsobnosti danej obce (VÚC). Sumy sú uvádzané v eurách, údaje pred rokom 2009 boli prepočítané konverzným kurzom 1 eur = 30,126 Sk.

Výdavky bežného rozpočtu

Výdavky bežného rozpočtu obce (VÚC) za kalendárny rok. Jedná sa o skutočne dosiahnuté (nie rozpočtované) výdavky a údaje zahŕňajú aj rozpočtové organizácie v pôsobnosti danej obce (VÚC). Sumy sú uvádzané v eurách, údaje pred rokom 2009 boli prepočítané konverzným kurzom 1 eur = 30,126 Sk.

Výdavky kapitálového rozpočtu

Výdavky kapitálového rozpočtu obce (VÚC) za kalendárny rok. Jedná sa o skutočne dosiahnuté (nie rozpočtované) výdavky a údaje zahŕňajú aj rozpočtové organizácie v pôsobnosti danej obce (VÚC). Sumy sú uvádzané v eurách, údaje pred rokom 2009 boli prepočítané konverzným kurzom 1 eur = 30,126 Sk.

Záväzky po lehote splatnosti

Celková výška záväzkov obce (VÚC) po lehote splatnosti. Údaje zahŕňajú aj rozpočtové organizácie v pôsobnosti danej obce (VÚC). Jedná sa o stav záväzkov k 31. decembru daného roka. Sumy sú uvádzané v eurách, údaje pred rokom 2009 boli prepočítané konverzným kurzom 1 eur = 30,126 Sk.

Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti

Celková výška záväzkov obce (VÚC) neuhradených 60 a viac dní po lehote splatnosti. Údaje zahŕňajú aj rozpočtové organizácie v pôsobnosti danej obce (VÚC). Jedná sa o stav záväzkov k 31. decembru daného roka. Ukazovateľ sa sleduje až od roku 2010, sumy sú uvádzané v eurách. Poznámka: ak obec (VÚC) neuhradila nejaký uznaný záväzok do 60 dní odo dňa jeho splatnosti, napĺňa jednu z dvoch podmienok povinnosti vypracovania návrhu na zavedenie ozdravného režimu.

Krátkodobé pohľadávky

Celková výška krátkodobých pohľadávok obce (VÚC). Údaje zahŕňajú aj rozpočtové organizácie v pôsobnosti danej obce (VÚC). Jedná sa o stav krátkodobých pohľadávok k 31. decembru daného roka. Sumy sú uvádzané v eurách, údaje pred rokom 2009 boli prepočítané konverzným kurzom 1 eur = 30,126 Sk.

Dlhodobé záväzky

Celková výška dlhodobých záväzkov obce (VÚC). Údaje zahŕňajú aj rozpočtové organizácie v pôsobnosti danej obce (VÚC). Jedná sa o stav dlhodobých záväzkov k 31. decembru daného roka. Sumy sú uvádzané v eurách, údaje pred rokom 2009 boli prepočítané konverzným kurzom 1 eur = 30,126 Sk.

Krátkodobé záväzky

Celková výška krátkodobých záväzkov obce (VÚC). Údaje zahŕňajú aj rozpočtové organizácie v pôsobnosti danej obce (VÚC). Jedná sa o stav krátkodobých záväzkov k 31. decembru daného roka. Sumy sú uvádzané v eurách, údaje pred rokom 2009 boli prepočítané konverzným kurzom 1 eur = 30,126 Sk.

Celkový dlh podľa definície v zákone

Celkový objem dlhu obce (VÚC) v zmysle definície dlhu v Zákone č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 17, ods. 7 (nezapočítavajú sa záväzky z úverov poskytnutých z bývalých štátnych fondov a Štátneho fondu rozvoja bývania, a tiež záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania eurofondov). Údaje zahŕňajú aj rozpočtové organizácie v pôsobnosti danej obce (VÚC). Ukazovateľ sa sleduje až od roku 2012, sumy sú uvádzané v eurách.

Bankové úvery a výpomoci

Celkový objem bankových úverov a výpomocí obce (VÚC). Údaje zahŕňajú aj rozpočtové organizácie v pôsobnosti danej obce (VÚC). Jedná sa o objem úverov k 31. decembru daného roka. Sumy sú uvádzané v eurách, údaje pred rokom 2009 boli prepočítané konverzným kurzom 1 eur = 30,126 Sk.

Úvery od ŠFRB

Celkový objem úverov obce (VÚC) od Štátneho fondu rozvoja bývania (vrátane záväzkov z úrokov). Údaje zahŕňajú aj rozpočtové organizácie v pôsobnosti danej obce (VÚC). Ukazovateľ sa sleduje až od roku 2009, sumy sú uvádzané v eurách.

Výdavky na splácanie istiny

Celková výška výdavkov obce (VÚC) na splácanie istiny úverov. Jedná sa o skutočne dosiahnuté (nie rozpočtované) výdavky a údaje zahŕňajú aj rozpočtové organizácie v pôsobnosti danej obce (VÚC). Sumy sú uvádzané v eurách, údaje pred rokom 2009 boli prepočítané konverzným kurzom 1 eur = 30,126 Sk.

Úrokové splátky

Celková výška úrokových splátok obce (VÚC). Jedná sa o skutočne splatené (nie rozpočtované) úroky a údaje zahŕňajú aj rozpočtové organizácie v pôsobnosti danej obce (VÚC). Sumy sú uvádzané v eurách, údaje pred rokom 2009 boli prepočítané konverzným kurzom 1 eur = 30,126 Sk.

Finančné účty

Celkový objem prostriedkov na finančných účtoch obce (VÚC). Údaje zahŕňajú aj rozpočtové organizácie v pôsobnosti danej obce (VÚC). Jedná sa o stav účtov k 31. decembru daného roka. Sumy sú uvádzané v eurách, údaje pred rokom 2009 boli prepočítané konverzným kurzom 1 eur = 30,126 Sk.

Neobežný majetok

Celkový objem neobežného majetku obce (VÚC). Údaje zahŕňajú aj rozpočtové organizácie v pôsobnosti danej obce (VÚC). Jedná sa o stav majetku k 31. decembru daného roka. Sumy sú uvádzané v eurách, údaje pred rokom 2009 boli prepočítané konverzným kurzom 1 eur = 30,126 Sk.

Počet obyvateľov k začiatku roka

Počet obyvateľov obce (VÚC) k 1. januáru daného roka.

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie

Dosiahnutý výsledok hospodárenia obce (VÚC) za bežné účtovné obdobie (kalendárny rok) po zdanení. Údaje zahŕňajú aj rozpočtové organizácie v pôsobnosti danej obce (VÚC). Ukazovateľ je uvádzaný až od roku 2008, pretože do roku 2007 platili iné postupy účtovania, v dôsledku čoho by údaje pred a po roku 2008 neboli porovnateľné. Sumy sú uvádzané v eurách, údaje za rok 2008 boli prepočítané konverzným kurzom 1 eur = 30,126 Sk.

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby