Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Námestie Štefana Kluberta 10, 054 01 Levoča

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
782 089 €
Neobežný majetok
660 926 €
Obežný majetok
117 768 €
Časové rozlíšenie súčet
3 395 €
Pasíva
782 089 €
Vlastné imanie
-3 424 €
Záväzky celkom
621 290 €
Časové rozlíšenie súčet
164 223 €
Výnosy
1 227 089 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
71 512 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 155 576 €
Náklady
1 230 379 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 140 276 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
90 103 €
Zisk
-3 290 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-3 290 €
Príjmy69,5 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Základná škola, Námestie Štefana Kluberta 10, 054 01 Levoča
priemer odvetvia*
Výdavky1,2 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
53,6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,9 %
Tovary a služby
15,6 %
Kapitálové výdavky
9,6 %
Bežné transfery
1,4 %
Základná škola, Námestie Štefana Kluberta 10, 054 01 Levoča
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Námestie Štefana Kluberta 10
Obec:05401 Levoča
Okres:Levoča
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Levoča
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37873792
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.4.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby