Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 882 703 €
Neobežný majetok
2 247 765 €
Obežný majetok
633 447 €
Časové rozlíšenie súčet
1 491 €
Pasíva
2 882 703 €
Vlastné imanie
766 974 €
Záväzky celkom
1 845 442 €
Časové rozlíšenie súčet
270 287 €
Výnosy
4 064 325 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 446 885 €
Výnosy z finančnej činnosti
584 €
Náklady
3 775 968 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 771 527 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
4 441 €
Zisk
288 357 €
Daň z príjmov
10 117 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
278 240 €
Príjmy4,4 mil. €
Granty a transfery
67,1 %
Nedaňové príjmy
29,8 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
3,1 %
Stredná odborná škola
priemer odvetvia*
Výdavky4,3 mil. €
Tovary a služby
41,3 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
29,4 %
Kapitálové výdavky
15,2 %
Poistné a príspevok do poisťovní
13,7 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,3 %
Bežné transfery
0,2 %
Stredná odborná škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Pod Bánošom 80
Obec:97411 Banská Bystrica
Okres:Banská Bystrica
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Banskobystrický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:45017000
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:4.9.2007
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby