Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
436 306 €
Neobežný majetok
394 200 €
Obežný majetok
42 086 €
Časové rozlíšenie súčet
21 €
Pasíva
436 306 €
Vlastné imanie
-11 104 €
Záväzky celkom
441 182 €
Časové rozlíšenie súčet
6 228 €
Výnosy
558 186 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
16 403 €
Výnosy z finančnej činnosti
541 783 €
Náklady
551 078 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
550 982 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
97 €
Zisk
7 108 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
7 108 €
Príjmy588,2 tis. €
Granty a transfery
96,8 %
Nedaňové príjmy
2,8 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,4 %
Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria
priemer odvetvia*
Výdavky564,3 tis. €
Tovary a služby
40,8 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
40,0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
14,4 %
Bežné transfery
4,4 %
Kapitálové výdavky
0,4 %
Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Hlavná 52
Obec:04501 Moldava nad Bodvou
Okres:Košice - okolie
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:42104076
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.1.2009
SK NACE:90 040 Prevádzka kultúrnych zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby