Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 760 071 €
Neobežný majetok
1 541 226 €
Obežný majetok
218 845 €
Pasíva
1 760 071 €
Vlastné imanie
13 363 €
Záväzky celkom
1 427 623 €
Časové rozlíšenie súčet
319 085 €
Výnosy
1 905 322 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
111 248 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 794 074 €
Náklady
1 909 096 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 869 114 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
39 982 €
Zisk
-3 774 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-3 774 €
Príjmy332,4 tis. €
Granty a transfery
36,3 %
Nedaňové príjmy
32,8 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
30,9 %
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
priemer odvetvia*
Výdavky1,8 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
54,5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,4 %
Tovary a služby
17,4 %
Kapitálové výdavky
5,0 %
Bežné transfery
2,6 %
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Filinského 7
Obec:05201 Spišská Nová Ves
Okres:Spišská Nová Ves
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:42096642
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.9.2007
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby