Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 384 615 €
Neobežný majetok
1 869 228 €
Obežný majetok
512 113 €
Časové rozlíšenie súčet
3 274 €
Pasíva
2 384 615 €
Vlastné imanie
280 456 €
Záväzky celkom
2 074 127 €
Časové rozlíšenie súčet
30 032 €
Výnosy
4 714 810 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 482 343 €
Výnosy z finančnej činnosti
3 232 467 €
Náklady
4 606 203 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
4 598 484 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
7 719 €
Zisk
108 608 €
Daň z príjmov
40 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
108 568 €
Príjmy4,9 mil. €
Granty a transfery
61,3 %
Nedaňové príjmy
29,8 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
8,9 %
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
priemer odvetvia*
Výdavky4,5 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
46,3 %
Tovary a služby
33,3 %
Poistné a príspevok do poisťovní
17,5 %
Kapitálové výdavky
1,6 %
Bežné transfery
1,3 %
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Jabloňová 1351
Obec:96001 Zvolen
Okres:Zvolen
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Banskobystrický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37890115
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.9.2002
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby