Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola Ladislava Árvaya

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
126 000 €
Neobežný majetok
42 385 €
Obežný majetok
83 589 €
Časové rozlíšenie súčet
26 €
Pasíva
126 000 €
Vlastné imanie
-17 818 €
Záväzky celkom
143 817 €
Výnosy
1 559 985 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
123 630 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 436 355 €
Náklady
1 547 899 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 423 170 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
124 729 €
Zisk
12 086 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
12 086 €
Príjmy125,3 tis. €
Nedaňové príjmy
98,6 %
Granty a transfery
1,4 %
Základná umelecká škola Ladislava Árvaya
priemer odvetvia*
Výdavky1,4 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
65,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,9 %
Tovary a služby
11,2 %
Bežné transfery
1,4 %
Základná umelecká škola Ladislava Árvaya
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Dolný Val 12
Obec:01142 Žilina
Okres:Žilina
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Žilina
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37813358
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.7.2002
SK NACE:85 520 Umelecké vzdelávanie
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby