Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Márie Medveckej, Medvedzie 155, Tvrdošín

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
744 315 €
Neobežný majetok
567 623 €
Obežný majetok
175 084 €
Časové rozlíšenie súčet
1 608 €
Pasíva
744 315 €
Vlastné imanie
1 452 €
Záväzky celkom
725 973 €
Časové rozlíšenie súčet
16 890 €
Výnosy
2 067 741 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
135 458 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 932 283 €
Náklady
2 065 592 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 986 158 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
79 435 €
Zisk
2 149 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
2 149 €
Príjmy310,3 tis. €
Nedaňové príjmy
45,3 %
Granty a transfery
32,3 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
22,4 %
Základná škola Márie Medveckej, Medvedzie 155, Tvrdošín
priemer odvetvia*
Výdavky2,0 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
54,8 %
Tovary a služby
24,6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,5 %
Bežné transfery
0,8 %
Kapitálové výdavky
0,3 %
Základná škola Márie Medveckej, Medvedzie 155, Tvrdošín
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Medvedzie 155
Obec:02744 Tvrdošín
Okres:Tvrdošín
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Tvrdošín
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37813226
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.7.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby