Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Limbová 30, Žilina

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
206 897 €
Neobežný majetok
36 545 €
Obežný majetok
170 316 €
Časové rozlíšenie súčet
36 €
Pasíva
206 897 €
Vlastné imanie
-7 473 €
Záväzky celkom
214 370 €
Výnosy
1 759 058 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
229 276 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 529 782 €
Náklady
1 752 750 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 670 211 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
82 540 €
Zisk
6 308 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
6 308 €
Príjmy274,3 tis. €
Nedaňové príjmy
85,8 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
12,9 %
Granty a transfery
1,4 %
Základná škola, Limbová 30, Žilina
priemer odvetvia*
Výdavky1,7 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
54,5 %
Tovary a služby
25,6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,0 %
Bežné transfery
0,5 %
Kapitálové výdavky
0,4 %
Základná škola, Limbová 30, Žilina
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Limbová 30
Obec:01007 Žilina
Okres:Žilina
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Žilina
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37810880
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.4.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby