Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Spojená škola Kollárova 17, Sečovce

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 071 576 €
Neobežný majetok
1 724 029 €
Obežný majetok
346 638 €
Časové rozlíšenie súčet
909 €
Pasíva
2 071 576 €
Vlastné imanie
1 313 €
Záväzky celkom
1 835 717 €
Časové rozlíšenie súčet
234 546 €
Výnosy
2 737 754 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
75 329 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 662 424 €
Náklady
2 738 012 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 705 408 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
32 604 €
Zisk
-258 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-258 €
Príjmy421,2 tis. €
Granty a transfery
68,3 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
22,8 %
Nedaňové príjmy
8,9 %
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce
priemer odvetvia*
Výdavky2,5 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
50,0 %
Tovary a služby
29,9 %
Poistné a príspevok do poisťovní
18,0 %
Kapitálové výdavky
1,8 %
Bežné transfery
0,3 %
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Kollárova 17
Obec:07801 Sečovce
Okres:Trebišov
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35568356
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.9.2005
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby