Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Jazyková škola Komenského 2, Košice

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
74 817 €
Obežný majetok
21 251 €
Časové rozlíšenie súčet
53 566 €
Pasíva
74 817 €
Vlastné imanie
5 811 €
Záväzky celkom
15 604 €
Časové rozlíšenie súčet
53 402 €
Výnosy
321 602 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
101 648 €
Výnosy z finančnej činnosti
219 955 €
Náklady
321 711 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
217 077 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
104 634 €
Zisk
-109 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-109 €
Príjmy118,5 tis. €
Nedaňové príjmy
98,3 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1,7 %
Jazyková škola Komenského 2, Košice
priemer odvetvia*
Výdavky220,0 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
51,5 %
Tovary a služby
27,8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,4 %
Bežné transfery
0,3 %
Jazyková škola Komenského 2, Košice
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Komenského 2
Obec:04001 Košice - Staré Mesto
Okres:Košice I
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35514868
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.1.1996
SK NACE:85 590 Ostatné vzdelávanie i. n.
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby