Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

ANIMA - Domov sociálnych služieb

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
307 027 €
Neobežný majetok
244 875 €
Obežný majetok
61 862 €
Časové rozlíšenie súčet
290 €
Pasíva
307 027 €
Vlastné imanie
2 930 €
Záväzky celkom
276 308 €
Časové rozlíšenie súčet
27 788 €
Výnosy
823 451 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
63 358 €
Výnosy z finančnej činnosti
760 093 €
Náklady
829 989 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
764 391 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
65 598 €
Zisk
-6 538 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-6 538 €
Príjmy68,8 tis. €
Nedaňové príjmy
93,3 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
3,8 %
Granty a transfery
2,9 %
ANIMA - Domov sociálnych služieb
priemer odvetvia*
Výdavky757,1 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
49,4 %
Tovary a služby
29,7 %
Poistné a príspevok do poisťovní
18,4 %
Kapitálové výdavky
1,3 %
Bežné transfery
1,1 %
ANIMA - Domov sociálnych služieb
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Andreja Kmeťa 2
Obec:07101 Michalovce
Okres:Michalovce
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31954723
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.2.1994
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby