Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Spišská knižnica

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
495 025 €
Neobežný majetok
460 884 €
Obežný majetok
33 359 €
Časové rozlíšenie súčet
782 €
Pasíva
495 025 €
Vlastné imanie
-2 710 €
Záväzky celkom
497 735 €
Výnosy
670 307 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
25 622 €
Výnosy z finančnej činnosti
644 685 €
Náklady
655 526 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
655 440 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
86 €
Zisk
14 781 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
14 781 €
Príjmy653,1 tis. €
Granty a transfery
95,0 %
Nedaňové príjmy
4,2 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,8 %
Spišská knižnica
priemer odvetvia*
Výdavky621,1 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
51,9 %
Tovary a služby
29,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
18,2 %
Bežné transfery
0,5 %
Spišská knižnica
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Letná 28
Obec:05201 Spišská Nová Ves
Okres:Spišská Nová Ves
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31297889
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:20 - 24
Dátum vzniku:1.4.1999
SK NACE:91 010 Činnosti knižníc a archívov
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby