Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bábkové divadlo v Košiciach

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 117 418 €
Neobežný majetok
994 173 €
Obežný majetok
122 893 €
Časové rozlíšenie súčet
352 €
Pasíva
1 117 418 €
Vlastné imanie
33 942 €
Záväzky celkom
1 079 142 €
Časové rozlíšenie súčet
4 334 €
Výnosy
892 001 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
92 850 €
Výnosy z finančnej činnosti
799 151 €
Náklady
835 143 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
834 864 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
279 €
Zisk
56 858 €
Daň z príjmov
254 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
56 604 €
Príjmy898,1 tis. €
Granty a transfery
83,5 %
Nedaňové príjmy
9,4 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
7,1 %
Bábkové divadlo v Košiciach
priemer odvetvia*
Výdavky806,3 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
48,4 %
Tovary a služby
31,1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
17,4 %
Bežné transfery
2,9 %
Kapitálové výdavky
0,1 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,0 %
Bábkové divadlo v Košiciach
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Tajovského 4
Obec:04001 Košice - Staré Mesto
Okres:Košice I
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31297811
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.4.1999
SK NACE:90 040 Prevádzka kultúrnych zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby