Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Východoslovenské múzeum v Košiciach

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
7 308 283 €
Neobežný majetok
6 938 027 €
Obežný majetok
369 570 €
Časové rozlíšenie súčet
686 €
Pasíva
7 308 283 €
Vlastné imanie
196 362 €
Záväzky celkom
7 082 350 €
Časové rozlíšenie súčet
29 571 €
Výnosy
1 767 766 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
166 718 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 601 049 €
Náklady
1 782 085 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 780 977 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
1 108 €
Zisk
-14 319 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-14 319 €
Príjmy2,2 mil. €
Granty a transfery
81,2 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
11,3 %
Nedaňové príjmy
7,4 %
Východoslovenské múzeum v Košiciach
priemer odvetvia*
Výdavky1,9 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
38,4 %
Tovary a služby
23,4 %
Kapitálové výdavky
23,3 %
Poistné a príspevok do poisťovní
13,6 %
Bežné transfery
1,3 %
Východoslovenské múzeum v Košiciach
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Námestie Maratónu mieru 2
Obec:04001 Košice - Staré Mesto
Okres:Košice I
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31297803
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.4.1999
SK NACE:91 020 Činnosti múzeí
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby