Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Gemerské osvetové stredisko

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 030 649 €
Neobežný majetok
949 969 €
Obežný majetok
80 583 €
Časové rozlíšenie súčet
97 €
Pasíva
1 030 649 €
Vlastné imanie
24 399 €
Záväzky celkom
1 006 251 €
Výnosy
525 819 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
38 549 €
Výnosy z finančnej činnosti
487 270 €
Náklady
482 957 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
481 792 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
1 165 €
Zisk
42 862 €
Daň z príjmov
103 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
42 759 €
Príjmy466,0 tis. €
Granty a transfery
90,3 %
Nedaňové príjmy
8,8 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,9 %
Gemerské osvetové stredisko
priemer odvetvia*
Výdavky417,5 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
41,1 %
Tovary a služby
41,1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
14,8 %
Kapitálové výdavky
2,8 %
Bežné transfery
0,3 %
Gemerské osvetové stredisko
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Betliarska 8
Obec:04801 Rožňava
Okres:Rožňava
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31297781
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.4.1999
SK NACE:90 040 Prevádzka kultúrnych zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby