Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Zemplínska knižnica

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
40 316 €
Neobežný majetok
12 012 €
Obežný majetok
24 901 €
Časové rozlíšenie súčet
3 403 €
Pasíva
40 316 €
Vlastné imanie
3 706 €
Záväzky celkom
36 611 €
Výnosy
276 629 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
8 145 €
Výnosy z finančnej činnosti
268 484 €
Náklady
272 496 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
272 454 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
42 €
Zisk
4 133 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
4 133 €
Príjmy279,7 tis. €
Granty a transfery
96,7 %
Nedaňové príjmy
2,9 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,5 %
Zemplínska knižnica
priemer odvetvia*
Výdavky264,6 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
55,0 %
Tovary a služby
24,6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,9 %
Bežné transfery
0,5 %
Zemplínska knižnica
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:M. R. Štefánika 53
Obec:07543 Trebišov
Okres:Trebišov
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31297731
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.4.1999
SK NACE:91 010 Činnosti knižníc a archívov
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby