Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
4 819 732 €
Neobežný majetok
4 651 798 €
Obežný majetok
167 768 €
Časové rozlíšenie súčet
167 €
Pasíva
4 819 732 €
Vlastné imanie
83 348 €
Záväzky celkom
4 692 359 €
Časové rozlíšenie súčet
44 026 €
Výnosy
989 770 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
34 553 €
Výnosy z finančnej činnosti
955 217 €
Náklady
993 153 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
991 263 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
1 890 €
Zisk
-3 383 €
Daň z príjmov
112 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-3 495 €
Príjmy1,1 mil. €
Granty a transfery
85,9 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
11,0 %
Nedaňové príjmy
3,1 %
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
priemer odvetvia*
Výdavky992,5 tis. €
Tovary a služby
33,0 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
30,5 %
Kapitálové výdavky
24,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
11,0 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,9 %
Bežné transfery
0,1 %
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:M. R. Štefánika 257/65
Obec:07501 Trebišov
Okres:Trebišov
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31297706
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:20 - 24
Dátum vzniku:1.4.1999
SK NACE:91 020 Činnosti múzeí
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby