Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 198 275 €
Neobežný majetok
1 033 365 €
Obežný majetok
164 820 €
Časové rozlíšenie súčet
90 €
Pasíva
1 198 275 €
Vlastné imanie
-270 341 €
Záväzky celkom
1 444 868 €
Časové rozlíšenie súčet
23 747 €
Výnosy
1 494 645 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
96 956 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 397 689 €
Náklady
1 778 837 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 745 853 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
32 984 €
Zisk
-284 192 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-284 192 €
Príjmy197,7 tis. €
Nedaňové príjmy
57,4 %
Granty a transfery
37,9 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
4,7 %
Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce
priemer odvetvia*
Výdavky1,6 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
45,1 %
Tovary a služby
26,0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
17,6 %
Kapitálové výdavky
9,9 %
Bežné transfery
1,4 %
Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Ľ. Štúra 26
Obec:07101 Michalovce
Okres:Michalovce
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:17151341
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.9.1992
SK NACE:85 310 Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby