Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 308 682 €
Neobežný majetok
1 121 945 €
Obežný majetok
185 166 €
Časové rozlíšenie súčet
1 571 €
Pasíva
1 308 682 €
Vlastné imanie
160 971 €
Záväzky celkom
1 112 831 €
Časové rozlíšenie súčet
34 880 €
Výnosy
1 631 419 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
227 410 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 404 009 €
Náklady
1 637 496 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 637 370 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
126 €
Zisk
-6 077 €
Daň z príjmov
6 221 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-12 298 €
Príjmy2,1 mil. €
Granty a transfery
79,8 %
Nedaňové príjmy
11,4 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
8,8 %
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
priemer odvetvia*
Výdavky1,9 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
47,9 %
Tovary a služby
17,8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
17,2 %
Kapitálové výdavky
16,6 %
Bežné transfery
0,4 %
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Radničné námestie 1
Obec:05201 Spišská Nová Ves
Okres:Spišská Nová Ves
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:17078504
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby