Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola Gemerská 1, Košice

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
685 065 €
Neobežný majetok
540 086 €
Obežný majetok
144 315 €
Časové rozlíšenie súčet
663 €
Pasíva
685 065 €
Vlastné imanie
21 623 €
Záväzky celkom
663 442 €
Výnosy
1 294 924 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
23 277 €
Výnosy z finančnej činnosti
0 €
Náklady
1 259 531 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 246 962 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
12 569 €
Zisk
35 393 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
35 393 €
Príjmy172,7 tis. €
Granty a transfery
51,4 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
41,0 %
Nedaňové príjmy
7,6 %
Stredná odborná škola Gemerská 1, Košice
priemer odvetvia*
Výdavky1,5 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
45,6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
28,5 %
Tovary a služby
17,6 %
Kapitálové výdavky
7,9 %
Bežné transfery
0,3 %
Stredná odborná škola Gemerská 1, Košice
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Gemerská 1
Obec:04001 Košice - Juh
Okres:Košice IV
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:17078423
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.9.1997
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby