Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 132 167 €
Neobežný majetok
857 916 €
Obežný majetok
274 009 €
Časové rozlíšenie súčet
242 €
Pasíva
1 132 167 €
Vlastné imanie
167 931 €
Záväzky celkom
774 883 €
Časové rozlíšenie súčet
189 353 €
Výnosy
1 719 795 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
51 291 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 668 504 €
Náklady
1 693 176 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 692 847 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
329 €
Zisk
26 619 €
Daň z príjmov
3 993 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
22 626 €
Príjmy2,0 mil. €
Granty a transfery
87,4 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
10,6 %
Nedaňové príjmy
2,0 %
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
priemer odvetvia*
Výdavky1,8 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
53,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,6 %
Tovary a služby
19,3 %
Kapitálové výdavky
5,3 %
Bežné transfery
1,4 %
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Moldavská cesta 2
Obec:04199 Košice - Juh
Okres:Košice IV
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:17078407
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby