Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola - Szakközépiskola J. Kráľa 25, Veľké Kapušany

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
177 852 €
Neobežný majetok
74 495 €
Obežný majetok
103 234 €
Časové rozlíšenie súčet
123 €
Pasíva
177 852 €
Vlastné imanie
-29 699 €
Záväzky celkom
204 932 €
Časové rozlíšenie súčet
2 620 €
Výnosy
1 057 312 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
42 549 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 014 763 €
Náklady
1 085 618 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 070 700 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
14 917 €
Zisk
-28 306 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-28 306 €
Príjmy136,4 tis. €
Granty a transfery
50,5 %
Nedaňové príjmy
28,7 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
20,9 %
Stredná odborná škola - Szakközépiskola J. Kráľa 25, Veľké Kapušany
priemer odvetvia*
Výdavky1,1 mil. €
Tovary a služby
43,9 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
39,2 %
Poistné a príspevok do poisťovní
14,9 %
Bežné transfery
2,0 %
Stredná odborná škola - Szakközépiskola J. Kráľa 25, Veľké Kapušany
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:J. Kráľa 25
Obec:07901 Veľké Kapušany
Okres:Michalovce
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:17055393
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.6.1991
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby