Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 416 034 €
Neobežný majetok
1 637 604 €
Obežný majetok
775 438 €
Časové rozlíšenie súčet
2 992 €
Pasíva
2 416 034 €
Vlastné imanie
480 181 €
Záväzky celkom
1 793 621 €
Časové rozlíšenie súčet
142 232 €
Výnosy
3 359 513 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
541 748 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 817 766 €
Náklady
3 293 588 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 292 884 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
704 €
Zisk
65 925 €
Daň z príjmov
7 473 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
58 452 €
Príjmy4,0 mil. €
Granty a transfery
70,3 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
15,3 %
Nedaňové príjmy
14,4 %
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
priemer odvetvia*
Výdavky3,2 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
53,5 %
Tovary a služby
27,1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
18,3 %
Bežné transfery
0,9 %
Kapitálové výdavky
0,2 %
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Lomonosovova 2797/6
Obec:91854 Trnava
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00893412
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:85 322 Odborné učilištia
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby