Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

DOMKO - Domov sociálnych služieb

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 805 306 €
Neobežný majetok
1 705 734 €
Obežný majetok
99 320 €
Časové rozlíšenie súčet
252 €
Pasíva
1 805 306 €
Vlastné imanie
-4 185 €
Záväzky celkom
1 800 167 €
Časové rozlíšenie súčet
9 324 €
Výnosy
1 099 649 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
93 679 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 005 970 €
Náklady
1 098 607 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 005 260 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
93 347 €
Zisk
1 042 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
1 042 €
Príjmy109,8 tis. €
Nedaňové príjmy
85,1 %
Granty a transfery
13,9 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1,0 %
DOMKO - Domov sociálnych služieb
priemer odvetvia*
Výdavky1,0 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
57,1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,4 %
Tovary a služby
17,0 %
Kapitálové výdavky
2,7 %
Bežné transfery
1,7 %
DOMKO - Domov sociálnych služieb
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Park mládeže 3
Obec:04001 Košice - Sever
Okres:Košice I
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00696986
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:87 200 Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby