Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
3 099 983 €
Neobežný majetok
2 478 486 €
Obežný majetok
620 942 €
Časové rozlíšenie súčet
555 €
Pasíva
3 099 983 €
Vlastné imanie
538 €
Záväzky celkom
2 513 796 €
Časové rozlíšenie súčet
585 648 €
Výnosy
4 901 184 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 102 700 €
Výnosy z finančnej činnosti
3 798 483 €
Náklady
4 954 503 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 896 094 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
1 058 409 €
Zisk
-53 319 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-53 319 €
Príjmy1,1 mil. €
Nedaňové príjmy
95,8 %
Granty a transfery
4,0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,2 %
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
priemer odvetvia*
Výdavky3,9 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
50,3 %
Tovary a služby
24,3 %
Poistné a príspevok do poisťovní
18,4 %
Kapitálové výdavky
6,4 %
Bežné transfery
0,6 %
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Andraščíkova 2
Obec:04017 Košice - Barca
Okres:Košice IV
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00696854
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:150 - 199
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby