Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

ONDAVA - Domov sociálnych služieb

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 916 815 €
Neobežný majetok
2 587 957 €
Obežný majetok
327 784 €
Časové rozlíšenie súčet
1 073 €
Pasíva
2 916 815 €
Vlastné imanie
71 773 €
Záväzky celkom
2 808 399 €
Časové rozlíšenie súčet
36 643 €
Výnosy
2 609 869 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
577 760 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 032 110 €
Náklady
2 600 091 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 019 759 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
580 332 €
Zisk
9 778 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
9 778 €
Príjmy553,0 tis. €
Nedaňové príjmy
95,2 %
Granty a transfery
4,4 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,4 %
ONDAVA - Domov sociálnych služieb
priemer odvetvia*
Výdavky2,1 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
45,0 %
Tovary a služby
30,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
16,6 %
Kapitálové výdavky
7,8 %
Bežné transfery
0,2 %
ONDAVA - Domov sociálnych služieb
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Rakovec nad Ondavou 45
Obec:07203 Rakovec nad Ondavou
Okres:Michalovce
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00695190
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby