Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Domov pre seniorov

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 920 388 €
Neobežný majetok
2 662 306 €
Obežný majetok
256 790 €
Časové rozlíšenie súčet
1 292 €
Pasíva
2 920 388 €
Vlastné imanie
30 546 €
Záväzky celkom
1 535 585 €
Časové rozlíšenie súčet
1 354 257 €
Výnosy
3 157 453 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
564 512 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 592 941 €
Náklady
3 252 705 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 691 745 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
560 960 €
Zisk
-95 252 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-95 252 €
Príjmy612,5 tis. €
Nedaňové príjmy
95,6 %
Granty a transfery
3,1 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1,3 %
Domov pre seniorov
priemer odvetvia*
Výdavky2,5 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
54,6 %
Tovary a služby
22,3 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,5 %
Kapitálové výdavky
2,7 %
Bežné transfery
1,0 %
Domov pre seniorov
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Mierová 88
Obec:06401 Stará Ľubovňa
Okres:Stará Ľubovňa
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešovský VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00691798
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby