Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Centrum sociálnych služieb - Bôrik

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 411 079 €
Neobežný majetok
1 029 374 €
Obežný majetok
367 292 €
Časové rozlíšenie súčet
14 413 €
Pasíva
1 411 079 €
Vlastné imanie
-85 058 €
Záväzky celkom
1 460 465 €
Časové rozlíšenie súčet
35 672 €
Výnosy
3 690 690 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
853 392 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 837 297 €
Náklady
3 684 914 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 898 557 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
786 357 €
Zisk
5 775 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
5 775 €
Príjmy810,8 tis. €
Nedaňové príjmy
96,1 %
Granty a transfery
3,9 %
Centrum sociálnych služieb - Bôrik
priemer odvetvia*
Výdavky2,8 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
55,3 %
Tovary a služby
23,1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,8 %
Bežné transfery
1,2 %
Kapitálové výdavky
0,5 %
Centrum sociálnych služieb - Bôrik
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Žltá 319/25
Obec:97213 Nitrianske Pravno
Okres:Prievidza
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trenčiansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00648710
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby