Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 997 971 €
Neobežný majetok
1 611 664 €
Obežný majetok
305 548 €
Časové rozlíšenie súčet
80 759 €
Pasíva
1 997 971 €
Vlastné imanie
45 423 €
Záväzky celkom
1 729 693 €
Časové rozlíšenie súčet
222 856 €
Výnosy
4 388 706 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 022 759 €
Výnosy z finančnej činnosti
3 365 947 €
Náklady
4 379 912 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 378 444 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
1 001 468 €
Zisk
8 794 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
8 794 €
Príjmy950,6 tis. €
Nedaňové príjmy
98,3 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1,7 %
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
priemer odvetvia*
Výdavky3,6 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
46,1 %
Tovary a služby
24,2 %
Poistné a príspevok do poisťovní
16,5 %
Kapitálové výdavky
12,4 %
Bežné transfery
0,7 %
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Záhonok 3205/2
Obec:96001 Zvolen
Okres:Zvolen
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Banskobystrický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00648515
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:16.8.1996
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby