Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Oravská poliklinika Námestovo

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
10 120 580 €
Neobežný majetok
9 168 030 €
Obežný majetok
949 865 €
Časové rozlíšenie súčet
2 684 €
Pasíva
10 120 580 €
Vlastné imanie
1 736 840 €
Záväzky celkom
7 679 735 €
Časové rozlíšenie súčet
704 005 €
Výnosy
3 901 743 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
3 497 502 €
Výnosy z finančnej činnosti
42 462 €
Náklady
3 846 282 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 836 850 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
9 432 €
Zisk
55 462 €
Daň z príjmov
3 490 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
51 972 €
Príjmy4,3 mil. €
Nedaňové príjmy
85,9 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
12,4 %
Granty a transfery
1,7 %
Oravská poliklinika Námestovo
priemer odvetvia*
Výdavky3,8 mil. €
Tovary a služby
55,9 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
27,8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
9,9 %
Kapitálové výdavky
6,0 %
Bežné transfery
0,3 %
Oravská poliklinika Námestovo
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Červeného kríža 62/30
Obec:02901 Námestovo
Okres:Námestovo
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Žilinský VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00634875
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.7.1991
SK NACE:86 210 Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby