Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Centrum sociálnych služieb - SLOVEN

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 378 600 €
Neobežný majetok
1 776 244 €
Obežný majetok
602 357 €
Pasíva
2 378 600 €
Vlastné imanie
14 077 €
Záväzky celkom
2 302 243 €
Časové rozlíšenie súčet
62 280 €
Výnosy
3 719 197 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
992 927 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 726 270 €
Náklady
3 747 022 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 842 795 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
904 227 €
Zisk
-27 825 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-27 825 €
Príjmy929,9 tis. €
Nedaňové príjmy
95,4 %
Granty a transfery
4,5 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,1 %
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
priemer odvetvia*
Výdavky2,8 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
51,6 %
Tovary a služby
23,6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
18,7 %
Kapitálové výdavky
5,5 %
Bežné transfery
0,6 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,0 %
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Slávnica 68
Obec:01854 Slavnica
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trenčiansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00632406
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby