Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 548 032 €
Neobežný majetok
1 278 026 €
Obežný majetok
268 592 €
Časové rozlíšenie súčet
1 413 €
Pasíva
1 548 032 €
Vlastné imanie
61 844 €
Záväzky celkom
1 426 008 €
Časové rozlíšenie súčet
60 180 €
Výnosy
3 114 649 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
705 224 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 409 425 €
Náklady
3 100 449 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 412 970 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
687 479 €
Zisk
14 199 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
14 199 €
Príjmy687,2 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Granty a transfery
0,0 %
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
priemer odvetvia*
Výdavky2,3 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
54,7 %
Tovary a služby
25,5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,3 %
Bežné transfery
0,5 %
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Zakvášov 1935/453
Obec:01701 Považská Bystrica
Okres:Považská Bystrica
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trenčiansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00632350
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby