Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
5 041 557 €
Neobežný majetok
4 562 922 €
Obežný majetok
478 264 €
Časové rozlíšenie súčet
371 €
Pasíva
5 041 557 €
Vlastné imanie
41 267 €
Záväzky celkom
4 875 256 €
Časové rozlíšenie súčet
125 034 €
Výnosy
3 554 637 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
790 692 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 763 945 €
Náklady
3 569 056 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 786 328 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
782 727 €
Zisk
-14 419 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-14 419 €
Príjmy756,3 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
priemer odvetvia*
Výdavky2,6 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
53,3 %
Tovary a služby
26,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
18,7 %
Kapitálové výdavky
1,0 %
Bežné transfery
0,6 %
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Jilemnického 48
Obec:97404 Banská Bystrica
Okres:Banská Bystrica
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Banskobystrický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00632252
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:16.8.1996
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby