Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
578 201 €
Neobežný majetok
354 950 €
Obežný majetok
217 443 €
Časové rozlíšenie súčet
5 807 €
Pasíva
578 201 €
Vlastné imanie
-36 708 €
Záväzky celkom
603 890 €
Časové rozlíšenie súčet
11 019 €
Výnosy
1 973 301 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
4 714 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 968 588 €
Náklady
2 006 772 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 005 050 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
1 723 €
Zisk
-33 471 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-33 471 €
Príjmy25,8 tis. €
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
93,5 %
Nedaňové príjmy
6,5 %
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice
priemer odvetvia*
Výdavky1,9 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
49,3 %
Tovary a služby
29,7 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,1 %
Bežné transfery
0,9 %
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Moyzesova 17
Obec:04001 Košice - Staré Mesto
Okres:Košice I
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00606766
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby