Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 668 490 €
Neobežný majetok
1 431 679 €
Obežný majetok
236 662 €
Časové rozlíšenie súčet
149 €
Pasíva
1 668 490 €
Vlastné imanie
-5 634 €
Záväzky celkom
1 252 476 €
Časové rozlíšenie súčet
421 648 €
Výnosy
2 067 508 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
101 347 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 966 162 €
Náklady
2 074 995 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 047 285 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
27 709 €
Zisk
-7 486 €
Daň z príjmov
22 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-7 508 €
Príjmy262,4 tis. €
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
56,3 %
Nedaňové príjmy
38,1 %
Granty a transfery
5,6 %
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves
priemer odvetvia*
Výdavky2,2 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
51,3 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,3 %
Tovary a služby
17,1 %
Kapitálové výdavky
10,8 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,9 %
Bežné transfery
0,7 %
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Hviezdoslavova 6
Obec:05201 Spišská Nová Ves
Okres:Spišská Nová Ves
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00521663
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.9.1981
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby