Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Centrum voľného času Strojárenská 3, Košice

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
40 490 €
Obežný majetok
40 490 €
Pasíva
40 490 €
Vlastné imanie
-1 307 €
Záväzky celkom
41 797 €
Výnosy
401 801 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
9 457 €
Výnosy z finančnej činnosti
392 344 €
Náklady
403 597 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
394 082 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
9 515 €
Zisk
-1 795 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-1 795 €
Príjmy45,3 tis. €
Granty a transfery
68,6 %
Nedaňové príjmy
20,9 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
10,5 %
Centrum voľného času Strojárenská 3, Košice
priemer odvetvia*
Výdavky392,3 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
44,1 %
Tovary a služby
31,0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,3 %
Bežné transfery
5,5 %
Centrum voľného času Strojárenská 3, Košice
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Strojárenská 3
Obec:04001 Košice - Staré Mesto
Okres:Košice I
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00520969
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.9.1982
SK NACE:85 590 Ostatné vzdelávanie i. n.
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby