Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

"VINIČKY", Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 910 727 €
Neobežný majetok
1 476 652 €
Obežný majetok
431 878 €
Časové rozlíšenie súčet
2 197 €
Pasíva
1 910 727 €
Vlastné imanie
-47 393 €
Záväzky celkom
1 943 105 €
Časové rozlíšenie súčet
15 015 €
Výnosy
4 459 052 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 068 071 €
Výnosy z finančnej činnosti
3 390 981 €
Náklady
4 419 946 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 443 634 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
976 312 €
Zisk
39 106 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
39 106 €
Príjmy914,4 tis. €
Nedaňové príjmy
99,3 %
Granty a transfery
0,7 %
"VINIČKY", Zariadenie sociálnych služieb Nitra
priemer odvetvia*
Výdavky3,3 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
54,1 %
Tovary a služby
26,8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
18,6 %
Bežné transfery
0,6 %
"VINIČKY", Zariadenie sociálnych služieb Nitra
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Považská 14
Obec:94911 Nitra
Okres:Nitra
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00351776
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby