Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

LÚČ - Domov sociálnych služieb

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 430 684 €
Neobežný majetok
1 039 153 €
Obežný majetok
391 305 €
Časové rozlíšenie súčet
226 €
Pasíva
1 430 684 €
Vlastné imanie
73 773 €
Záväzky celkom
1 281 078 €
Časové rozlíšenie súčet
75 834 €
Výnosy
3 061 277 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
666 986 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 394 291 €
Náklady
3 077 254 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 422 386 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
654 867 €
Zisk
-15 977 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-15 977 €
Príjmy679,6 tis. €
Nedaňové príjmy
90,5 %
Granty a transfery
9,5 %
LÚČ - Domov sociálnych služieb
priemer odvetvia*
Výdavky2,4 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
50,7 %
Tovary a služby
30,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
18,1 %
Bežné transfery
0,5 %
Kapitálové výdavky
0,2 %
LÚČ - Domov sociálnych služieb
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Šemša 139
Obec:04421 Šemša
Okres:Košice - okolie
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00186392
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.1.1977
SK NACE:87 200 Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby