Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
89 341 691 €
Neobežný majetok
88 365 225 €
Obežný majetok
894 042 €
Časové rozlíšenie súčet
82 424 €
Pasíva
89 341 691 €
Vlastné imanie
3 754 155 €
Záväzky celkom
85 264 221 €
Časové rozlíšenie súčet
323 314 €
Výnosy
11 511 725 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
4 727 050 €
Výnosy z finančnej činnosti
6 784 675 €
Náklady
11 273 317 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
11 214 524 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
58 793 €
Zisk
238 408 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
238 408 €
Príjmy8,6 mil. €
Nedaňové príjmy
55,7 %
Granty a transfery
44,0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,3 %
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
priemer odvetvia*
Výdavky8,5 mil. €
Tovary a služby
47,2 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
33,1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
11,8 %
Kapitálové výdavky
7,3 %
Bežné transfery
0,4 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,3 %
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Junácka 4
Obec:83104 Bratislava - Nové Mesto
Okres:Bratislava III
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava (magistrát)
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00179663
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:150 - 199
Dátum vzniku:1.1.1986
SK NACE:93 110 Prevádzka športových zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby