Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Školský internát Medická 2, Košice

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
948 914 €
Neobežný majetok
674 620 €
Obežný majetok
273 638 €
Časové rozlíšenie súčet
656 €
Pasíva
948 914 €
Vlastné imanie
2 353 €
Záväzky celkom
939 754 €
Časové rozlíšenie súčet
6 808 €
Výnosy
2 688 482 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
726 505 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 961 977 €
Náklady
2 725 635 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 470 315 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
255 320 €
Zisk
-37 154 €
Daň z príjmov
32 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-37 185 €
Príjmy776,0 tis. €
Nedaňové príjmy
74,7 %
Granty a transfery
16,9 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
8,4 %
Školský internát Medická 2, Košice
priemer odvetvia*
Výdavky2,4 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
43,6 %
Tovary a služby
38,2 %
Poistné a príspevok do poisťovní
16,8 %
Bežné transfery
1,2 %
Kapitálové výdavky
0,2 %
Školský internát Medická 2, Košice
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Medická 2
Obec:04011 Košice - Západ
Okres:Košice II
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00164101
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:25.2.1986
SK NACE:55 901 Ubytovanie vo vysokoškolských internátoch
Odvetvie:Ubytovanie a stravovanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby