Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 029 807 €
Neobežný majetok
880 846 €
Obežný majetok
148 450 €
Časové rozlíšenie súčet
510 €
Pasíva
1 029 807 €
Vlastné imanie
12 329 €
Záväzky celkom
801 877 €
Časové rozlíšenie súčet
215 600 €
Výnosy
1 702 468 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
150 439 €
Výnosy z finančnej činnosti
71 €
Náklady
1 692 713 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 644 409 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
48 304 €
Zisk
9 755 €
Daň z príjmov
147 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
9 608 €
Príjmy279,8 tis. €
Nedaňové príjmy
50,2 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
29,8 %
Granty a transfery
20,0 %
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
priemer odvetvia*
Výdavky1,8 mil. €
Tovary a služby
38,4 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
35,2 %
Poistné a príspevok do poisťovní
13,3 %
Kapitálové výdavky
11,6 %
Bežné transfery
1,5 %
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Akademika Hronca 8
Obec:04801 Rožňava
Okres:Rožňava
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00162205
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:25.2.1986
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby