Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 574 644 €
Neobežný majetok
2 153 783 €
Obežný majetok
420 676 €
Časové rozlíšenie súčet
186 €
Pasíva
2 574 644 €
Vlastné imanie
42 848 €
Záväzky celkom
2 222 774 €
Časové rozlíšenie súčet
309 022 €
Výnosy
3 706 844 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
736 508 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 970 336 €
Náklady
3 701 602 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 509 259 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
192 343 €
Zisk
5 243 €
Daň z príjmov
2 190 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
3 052 €
Príjmy847,1 tis. €
Nedaňové príjmy
86,5 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
13,3 %
Granty a transfery
0,2 %
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany
priemer odvetvia*
Výdavky3,6 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
47,8 %
Tovary a služby
30,7 %
Poistné a príspevok do poisťovní
17,0 %
Kapitálové výdavky
3,3 %
Bežné transfery
1,2 %
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Stromová 34
Obec:92101 Piešťany
Okres:Piešťany
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00162019
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:25.2.1986
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby