Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, 040 01 Košice

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 636 184 €
Neobežný majetok
2 431 274 €
Obežný majetok
204 098 €
Časové rozlíšenie súčet
812 €
Pasíva
2 636 184 €
Vlastné imanie
-7 959 €
Záväzky celkom
2 593 074 €
Časové rozlíšenie súčet
51 069 €
Výnosy
2 129 585 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
352 389 €
Výnosy z finančnej činnosti
3 €
Náklady
2 143 927 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 006 309 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
137 617 €
Zisk
-14 342 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-14 342 €
Príjmy578,1 tis. €
Nedaňové príjmy
56,4 %
Granty a transfery
32,1 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
11,5 %
Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, 040 01 Košice
priemer odvetvia*
Výdavky2,0 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
45,5 %
Tovary a služby
37,1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
16,8 %
Bežné transfery
0,5 %
Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, 040 01 Košice
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Grešákova 1
Obec:04001 Košice - Staré Mesto
Okres:Košice I
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00161781
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:25.2.1986
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby