Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 130 104 €
Neobežný majetok
1 063 757 €
Obežný majetok
66 347 €
Pasíva
1 130 104 €
Vlastné imanie
-172 381 €
Záväzky celkom
1 118 750 €
Časové rozlíšenie súčet
183 735 €
Výnosy
1 295 681 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
186 525 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 109 156 €
Náklady
1 408 261 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 304 257 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
104 004 €
Zisk
-112 580 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-112 580 €
Príjmy355,5 tis. €
Nedaňové príjmy
50,9 %
Granty a transfery
47,8 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1,3 %
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice
priemer odvetvia*
Výdavky1,8 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
34,9 %
Kapitálové výdavky
28,8 %
Tovary a služby
19,0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
13,1 %
Bežné transfery
4,1 %
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Lermontovova 1
Obec:04001 Košice - Staré Mesto
Okres:Košice I
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00161764
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:25.2.1986
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby