Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 489 758 €
Neobežný majetok
1 289 753 €
Obežný majetok
199 979 €
Časové rozlíšenie súčet
25 €
Pasíva
1 489 758 €
Vlastné imanie
16 020 €
Záväzky celkom
1 446 157 €
Časové rozlíšenie súčet
27 580 €
Výnosy
1 500 783 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
81 811 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 418 972 €
Náklady
1 488 094 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 471 958 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
16 136 €
Zisk
12 689 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
12 689 €
Príjmy268,2 tis. €
Granty a transfery
69,5 %
Nedaňové príjmy
27,4 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
3,1 %
Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec
priemer odvetvia*
Výdavky1,6 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
50,5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,7 %
Tovary a služby
15,1 %
Bežné transfery
9,1 %
Kapitálové výdavky
5,6 %
Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Horešská 18
Obec:07701 Kráľovský Chlmec
Okres:Trebišov
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00161012
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:25.2.1986
SK NACE:85 310 Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby