Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
191 741 €
Neobežný majetok
61 083 €
Obežný majetok
130 193 €
Časové rozlíšenie súčet
466 €
Pasíva
191 741 €
Vlastné imanie
3 402 €
Záväzky celkom
176 253 €
Časové rozlíšenie súčet
12 086 €
Výnosy
1 485 361 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
24 338 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 461 023 €
Náklady
1 483 733 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 481 672 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
2 061 €
Zisk
1 628 €
Daň z príjmov
118 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
1 511 €
Príjmy68,5 tis. €
Granty a transfery
60,9 %
Nedaňové príjmy
25,2 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
13,9 %
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice
priemer odvetvia*
Výdavky1,5 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
62,0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
22,4 %
Tovary a služby
12,8 %
Bežné transfery
2,9 %
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Jakobyho 15
Obec:04001 Košice - Staré Mesto
Okres:Košice I
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00133132
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:25.2.1986
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby