Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola, Ulica Gašpara Haina 1237/36, Levoča

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
43 451 €
Neobežný majetok
17 932 €
Obežný majetok
22 509 €
Časové rozlíšenie súčet
3 010 €
Pasíva
43 451 €
Vlastné imanie
-705 €
Záväzky celkom
44 156 €
Výnosy
407 437 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
34 450 €
Výnosy z finančnej činnosti
372 987 €
Náklady
406 986 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
371 958 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
35 029 €
Zisk
451 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
451 €
Príjmy34,5 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Materská škola, Ulica Gašpara Haina 1237/36, Levoča
priemer odvetvia*
Výdavky372,2 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
55,3 %
Tovary a služby
22,5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,9 %
Bežné transfery
2,3 %
Materská škola, Ulica Gašpara Haina 1237/36, Levoča
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Ulica Gašpara Haina 1237/36
Obec:05401 Levoča
Okres:Levoča
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Levoča
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:53480341
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.1.2021
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby